Chính sách ruộng đất tư của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong thế kỷ XVII - XVIII

  • Nguyễn Thị Hải
Từ khóa: Chúa Nguyễn, Đàng Trong, ruộng đất tư.

Tóm tắt

Khi vào quản lý vùng đất Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã đưa ra rất nhiều chính sách
khai hoang và quản lý ruộng đất, đặc biệt là đối với ruộng đất tư hữu. Chính sách đó có sự khác
nhau giữa vùng Thuận - Quảng2 và Gia Định tùy thuộc vào hoàn cảnh chính trị và điều kiện tự
nhiên của mỗi vùng. Vùng Thuận - Quảng ruộng đất tư hữu và ruộng đất công được quy định và
kiểm soát chặt chẽ, nên số địa chủ có điền sản lớn cũng ít hơn và chủ yếu rơi vào quan lại. Trong
khi ở Gia Định vì diện tích ruộng đất rộng lớn, và chính quyền chúa Nguyễn chỉ mới đặt ra mục
đích mở rộng lãnh thổ mà chưa có những chính sách cụ thể đối với vấn đề ruộng đất nên ruộng đất
tư và các địa chủ có điền sản lớn rất phát triển.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22
Chuyên mục
BÀI BÁO