Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội

  • Phương Thanh Thuỷ
Từ khóa: Hà Nội, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển

Tóm tắt

Trong những năm qua, Hà Nội quan tâm đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao
(NNCNC) và bước đầu tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao, góp phần
quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên,
những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Phát triển
NNCNC đã và đang bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, bất cập. Vì vậy, cần có những giải pháp
mang tính đồng bộ để NNCNC phát triển đúng hướng, không những cung cấp cho thị trường trong
nước và còn hướng đến xuất khẩu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22
Chuyên mục
BÀI BÁO