Vốn xã hội trong tục ngữ, ca dao Việt Nam

  • Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Từ khóa: Ca dao, tục ngữ, vốn xã hội

Tóm tắt

Tục ngữ, ca dao được nhân dân xây dựng, đúc kết từ những kinh nghiệm, tình cảm trong
quá trình sinh sống, lao động. Trong đó, lòng tin xã hội, cách đối nhân xử thế, sự có đi có lại giữa
con người với nhau là những mặt thể hiện của vốn xã hội được tục ngữ, ca dao đề cập đến. Từ đó
cho thấy, người dân Việt Nam xưa đã nhắc đến và coi trọng những tư tưởng, ý niệm tiền thân sâu
xa của vốn xã hội. Phát hiện của tác giả về vốn xã hội trong tục ngữ, ca dao của cha ông xưa góp
phần đưa đến cái nhìn đầy đủ về chiều dài phát triển của khái niệm vốn xã hội trong nghiên cứu
khoa học xã hội hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22
Chuyên mục
BÀI BÁO