Nhận định của Quốc tế Cộng sản đối với trào lưu xã hội dân chủ và ý nghĩa hiện nay

  • Nguyễn Anh Tuấn
Từ khóa: Quốc tế Cộng sản, trào lưu xã hội dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt

Nhận định của Quốc tế Cộng sản đối với trào lưu xã hội dân chủ đương thời mặc dù khó
tránh khỏi những sai lầm, nhưng về cơ bản là nhất quán, đúng đắn và phù hợp với thực tế. Nghiên
cứu những bài học quý báu về việc nhận định, thái độ của Quốc tế Cộng sản đối với trào lưu xã hội
dân chủ được Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục vận dụng sáng tạo trong quá trình hội
nhập quốc tế và phát triển đất nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22
Chuyên mục
BÀI BÁO