Nhân lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

  • Nguyễn Đức Chiện, Nguyễn Thị Thu Hường, Lương Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Thùy Linh
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhân lực, phát triển

Tóm tắt

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là hạt nhân quan trọng của quá trình
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở Việt Nam, DNNVV chiếm tỷ lệ rất lớn
và không ngừng gia tăng ở các địa phương. Sự phát triển loại hình doanh nghiệp này đóng góp
quan trọng vào tổng thu nhập quốc dân, tăng trưởng nền kinh tế, và giải quyết nhiều vấn đề xã hội.
Tuy nhiên, sự phát triển và mức độ biến động của loại hình doanh nghiệp đặt ra thách thức với lực
lượng lao động của nhóm doanh nghiệp này trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(cách mạng công nghiệp 4.0).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22
Chuyên mục
BÀI BÁO