Khoa học về con người

  • Nguyễn Anh Quốc
Từ khóa: Con người, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên

Tóm tắt

Trong lịch sử, nghiên cứu về con người là chưa thật khoa học. Việc giải thích nguồn gốc
của loài người rất có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh với những tư tưởng xa lạ con người hiện thực.
Đời sống sinh động cần phải được giải quyết về mặt thực tiễn là tiền đề nghiên cứu của khoa học.
Khoa học tự nhiên làm rõ những hạn chế của những lý thuyết siêu hình về con người, đồng thời đặt
cơ sở, nền tảng cho khoa học xã hội và nhân văn nghiên cứu con người. Khoa học tự nhiên có
nhiệm vụ cải tạo thế giới thành những sản phẩm; khoa học xã hội có chức năng biến đổi sản phẩm
thành con người; khoa học nhân văn đưa con người hiện thực trở thành nhu cầu của tất cả. Khoa
học về con người là khoa học chân chính.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-21
Chuyên mục
BÀI BÁO