Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  • Lê Mai Thanh
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, an ninh quốc gia, quản lý nhà nước

Tóm tắt

An ninh quốc gia gắn với sự ổn định của thể chế chính trị, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ. Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia bao gồm những nội dung đồng bộ từ thiết lập và tổ
chức thực hiện chiến lược, chính sách, pháp luật, kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh… đến hợp
tác quốc tế về bảo vệ an ninh quốc gia. Để thực hiện tốt những nội dung này trong bối cảnh hội
nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0), việc giải
quyết tốt mối quan hệ giữa an ninh toàn cầu, khu vực và quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với
mỗi quốc gia.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-21
Chuyên mục
BÀI BÁO