Đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  • Nguyễn Thị Tố Uyên
Từ khóa: Đổi mới, hệ thống chính trị, hội nhập quốc tế

Tóm tắt

Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam diễn ra song song với quá trình đổi mới
kinh tế, xã hội. Sau hơn 30 năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu đạt được, đến nay, nhất là trong
khoảng hơn 10 năm gần đây, đổi mới hệ thống chính trị vẫn diễn ra chậm hơn, không theo kịp
những biến đổi nhanh chóng về kinh tế, xã hội. Nhận thức về hệ thống chính trị trong các tầng lớp
xã hội, bao gồm cả một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Chính vì vậy,
vấn đề đặt ra hiện nay là đổi mới hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu
rộng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-21
Chuyên mục
BÀI BÁO