NÓI TRƯỚC - VIẾT SAU Một gợi ý trong giảng dạy ngoại ngữ

  • HỒ XUÂN MAI
Từ khóa: phương pháp giảng dạy; ngoại ngữ; nói trước, viết sau; sinh viên Việt Nam

Tóm tắt

Qua thực trạng về khả năng sinh viên Việt Nam sử dụng ngoại ngữ từ các nghiên cứu trước và kết quả khảo sát hai kỹ năng nghe-nói và viết của 360 sinh viên Việt Nam thuộc ngành Sư phạm Tiếng Anh và 143 sinh viên nước ngoài đang học tiếng Việt năm 2016-2017, 2018-2019, bài viết luận giải về nguyên nhân hạn chế trong học tập ngoại ngữ của sinh viên, học viên, trên cơ sở đó đề xuất phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả học tập ngoại ngữ cho sinh viên, học viên tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-19
Chuyên mục
VĂN HÓA - VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC