BÀN VỀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁT TRIỂN TẦNG LỚP THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ KHÁ Ở VIỆT NAM TRONG MỘT THẬP KỶ QUA

  • NGUYỄN ĐỨC CHIỆN
  • LÊ QUÝ DƯƠNG
Từ khóa: phát triển tầng lớp thu nhập trung bình và khá, nâng cao học vấn, mở rộng việc làm

Tóm tắt

Việt Nam đã thoát nghèo và gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2010, thực tiễn này phản ánh những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng báo hiệu động thái phân hóa xã hội hướng đến hình thành cấu trúc xã hội mới - tầng lớp thu nhập trung bình và khá. Sự phát triển về số lượng, chất lượng, và vai trò của tầng lớp thu nhập trung bình và khá trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam đặt ra nhiều vấn đề cần lý giải. Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp, bài viết mô tả và phân tích các khía cạnh học vấn, việc làm trong sự phát triển tầng lớp thu nhập trung bình và khá của Việt Nam trong một thập kỷ qua (từ 2010 đến nay), và bàn luận về sự phát triển này trong phát triển bền vững đất nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-19
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC