GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Trường hợp phường Tân Chánh Hiệp và phường Bình Thuận - Thành phố Hồ Chí Minh

  • NGUYỄN THỊ LUYỆN
  • TRẦN MINH TÂM
  • NGUYỄN THỊ THÚY HÒA
Từ khóa: phường Tân Chánh Hiệp, phường Bình Thuận, giảm nghèo bền vững, TPHCM

Tóm tắt

Phát triển kinh tế gắn với công bằng và tiến bộ xã hội là mục tiêu xuyên suốt trong đổi mới xây dựng đất nước, trong đó chính sách cho người nghèo, nâng cao đời sống người dân là một trong những mục tiêu quốc gia mà Đảng và Nhà nước ta quan tâm giải quyết. Cùng với thành tựu kinh tế và nhiều giải pháp trọng tâm đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian qua, chương trình giảm nghèo bền vững được TPHCM chú trọng thực hiện. Phạm vi bài viết, chúng tôi khái lược đôi nét về tình hình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại phường Tân Chánh Hiệp thuộc Quận 12 và phường Bình Thuận thuộc Quận 7, TPHCM, trên cơ sở đó rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn về giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại địa phương, hướng tới đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-19
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC