MỘT VÀI KHÍA CẠNH VỀ TÍNH NHÂN VĂN TRONG TRIẾT HỌC PHÁP THỜI KỲ CẬN ĐẠI

  • NGUYỄN KHOA HUY
Từ khóa: con người, triết học Pháp, thời kỳ cận đại

Tóm tắt

Với triết học vấn đề con người, đặc biệt là tính nhân văn luôn là đối tượng, đề tài nghiên cứu được quan tâm. Tính nhân văn trong triết học Pháp thời kỳ cận đại có giá trị lý luận và thực tiễn lớn với sự khẳng định tự do là quyền thiêng liêng của con người, thực tiễn chống áp bức, bất công và đặc biệt là tư tưởng giải phóng phụ nữ. Trên cơ sở sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, bài viết mang lại cách nhìn toàn diện về tính nhân văn trong triết học Pháp thời kỳ cận đại, đồng thời góp phần khẳng định giá trị của triết học Marx - Lenin về vấn đề con người và giải phóng con người.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-19
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC