TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ CỦA MICHAEL SANDEL: CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG HAY CHỦ NGHĨA CỘNG HÒA CỔ ĐIỂN

  • Nguyễn Hùng Vương
  • Ngô Khắc Sơn
Từ khóa: M. Sandel, chủ nghĩa cộng đồng, chủ nghĩa cộng hòa, triết học chính trị

Tóm tắt

Chủ nghĩa cộng đồng là một trào lưu triết học chính trị nổi tiếng ở phương Tây, đã phát triển rực rỡ tại Hoa Kỳ và Canada nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Thông qua việc tìm hiểu và phân tích triết học chính trị của M. Sandel, bài viết tập trung phân tích những hạn chế về mặt lý thuyết của chủ nghĩa cộng đồng cũng như lý do M. Sandel từ chối việc bị gắn tên chủ nghĩa cộng đồng và ủng hộ luận thuyết về chủ nghĩa cộng hòa dân sự theo góc nhìn truyền thống. Cuối cùng, bài viết chỉ ra rằng chủ nghĩa cộng hòa hiện đại còn nhiều điểm chưa rõ ràng theo M. Sandel. Qua đó, bài viết có những đóng góp nhất định giúp các nhà nghiên cứu phân định được lập trường chính trị của Sandel, cung cấp và phân tích rõ những nội dung cơ bản của triết học chính trị chủ nghĩa cộng đồng phương Tây đương đại, về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, công lý và điều tốt, đạo đức và chính trị.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-20
Chuyên mục
KHOA HỌC XÃ HỘI THẾ GIỚI