BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TUẦN DU CỦA HOÀNG ĐẾ TRIỀU NGUYỄN (1802-1883) QUA NGUỒN SỬ LIỆU ĐẠI NAM THỰC LỤC

  • Trương Anh Thuận
Từ khóa: Triều Nguyễn; tuần du; hoàng đế; địa phương; Đại Nam thực lục

Tóm tắt

Hoạt động tuần du vào thời Nguyễn được đề cập khá nhiều trong các nguồn tư liệu do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn. Dựa trên sử liệu từ bộ Đại Nam thực lục bài viết tìm hiểu số lượng, thời điểm, thời lượng, quy mô, mục đích và phương thức tiến hành các cuộc tuần du của các hoàng đế triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1883, với mong muốn mở ra một góc nhìn mới về hoạt động tuần du của vương triều quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-20
Chuyên mục
SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC