THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM (2010-2020)

  • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Từ khóa: chính sách, bảo hiểm y tế, nông thôn mới

Tóm tắt

Trong ba thập kỷ qua, chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam từng bước được xây dựng, củng cố và dần hoàn thiện. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã chủ động triển khai và vận dụng sáng tạo chính sách bảo hiểm y tế quốc gia, nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh và ổn định. Tuy nhiên, ở một số địa phương kết quả này vẫn còn hạn chế, do nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách bảo hiểm y tế còn hạn chế; tuyến y tế cơ sở chưa thực sự đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân… Bài viết khái quát về chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam; thông qua nguồn tài liệu thứ cấp, đánh giá tình hình tham gia bảo hiểm y tế của người dân trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-20
Chuyên mục
TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC