NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2015-2019 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

  • Hoàng Thị Thu Huyền

Tóm tắt

Dựa trên các lý thuyết về tăng trưởng và những yếu tố của tăng trưởng kinh tế, bài viết chỉ ra những vấn đề cơ bản trong tăng trưởng GRDP của TPHCM là vốn, lao động và TFP. Nghiên cứu đánh giá thực trạng các yếu tố vốn, lao động và TFP giai đoạn 2015-2019 cho thấy, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tiếp theo, Thành phố cần tập trung giải quyết một số vấn đề cụ thể, cấp bách liên quan đến cơ chế đặc thù, vốn đầu tư công, phân bổ đầu tư trong điều kiện nguồn lực giới hạn và chuẩn bị nguồn nhân lực trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Từ khóa: GRDP, TPHCM, tăng trưởng, vấn đề cơ bản trong tăng trưởng

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-30
Chuyên mục
KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC - GIÁO DỤC HỌC