ĐA DẠNG HÓA TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ, HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

  • Nhân Nguyễn Thành
Từ khóa: Kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, các biện pháp quản lý giáo dục

Tóm tắt

Kỹ năng xã hội là một khái niệm mới tiếp cận trong giáo dục hiện đại. Kỹ năng xã hội có vai trò quan trọng đối với hoạt động học tập cũng như sự thành công của từng cá nhân. Bài viết trình bày khái niệm, thực trạng kỹ năng xã hội của học sinh trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27