Quá trình nhận thức và thực hiện chính sách xã hội của Đảng ta từ đổi mới đến nay

  • ThS. Phạm Thị Hằng
  • ThS. Tạ Văn Lâm

Abstract

Quá trình nhận thức và thực hiện chính sách xã hội của Đảng ta từ đổi mới đến nay

Tác giả

ThS. Phạm Thị Hằng
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-10
Section
ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG