Agroecology - Chìa khóa cho sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu?

  • Nguyễn Minh Quang, Trần Lan Anh
  • Angelika Holbake
  • Steven Starmans
Từ khóa: Agroecology, Chìa khóa cho sản xuất nông nghiệp

Tóm tắt

Vài năm gần đây, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã quan tâm đến những lợi ích và vai trò của “agroecology” (tạm dịch là nông nghiệp sinh thái) trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững. Thuật ngữ agroecology cũng trở nên ngày càng quan trọng và là trung tâm trong các tranh luận về tương lai của nông nghiệp thế giới. Ở Việt Nam, sức ép về phát triển bền vững trước thách thức của biến đổi khí hậu và cạnh tranh quốc tế đang mở ra cơ hội lớn cho các hoạt động “nông nghiệp xanh” như nông nghiệp sinh thái hay nông nghiệp hữu cơ. Đây chính là những bước đi quan trọng, có tính nền móng định hình tương lai cho hệ sinh thái nông nghiệp ở Việt Nam.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiographies##

Nguyễn Minh Quang, Trần Lan Anh

Trường Đại học Cần Thơ

Angelika Holbake

Viện Công nghệ Nông nghiệp hữu cơ Thụy Sỹ

Steven Starmans

Kim Delta

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ