Quay trở lại chi tiết bài viết KH&CN - Nền tảng, nguồn lực, kỳ vọng của chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn Tải xuống tải PDF