Nâng cao năng suất lao động dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

  • Nguyễn Thị Lê Hoa, Lê Xuân Biên
Từ khóa: Nâng cao năng suất lao động, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tóm tắt

Trong thập kỷ qua, Việt Nam có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất khối ASEAN và cũng là một trong những nước có tốc độ tăng năng suất cao nhất ở châu Á. Mặc dù vậy, so với các nước dẫn đầu chúng ta vẫn còn khoảng cách khá xa. Với xu hướng hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nền tảng quan trọng nâng cao năng suất trong thập kỷ tới.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Lê Hoa, Lê Xuân Biên

Viện Năng suất Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ