Quay trở lại chi tiết bài viết Hướng tới tầm nhìn Việt Nam 2045: Ba động lực và năm lĩnh vực ưu tiên chiến lược Tải xuống tải PDF