Hướng tới tầm nhìn Việt Nam 2045: Ba động lực và năm lĩnh vực ưu tiên chiến lược

  • Vũ Minh Khương
Từ khóa: Chiến lược, ba động lực, năm lĩnh vực

Tóm tắt

2020 không chỉ là một năm Việt Nam thể hiện sáng rõ trên cục diện toàn cầu bản lĩnh và sức sống mãnh liệt của mình trong cuộc đại khủng hoảng Covid-19 mà còn là một năm mà Tầm nhìn Việt Nam 2045 bắt đầu đi vào cuộc sống với sức mạnh thôi thúc. Giờ đây, trên khắp cả nước, khát vọng đưa dân tộc đi đến phồn vinh, hùng cường vào năm 2045 khi đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập không còn là ước mơ ấp ủ mà đang từng bước biến thành kế hoạch hành động của các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp. Theo tác giả, để hướng đến Tầm nhìn Việt Nam 2045, có 2 nội dung then chốt mà Việt Nam (ở tầm quốc gia cũng như địa phương) nên xem xét thấu đáo, đó là ba động lực chủ đạo và năm lĩnh vực ưu tiên chiến lược.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Vũ Minh Khương

Đại học Quốc gia Singapore

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
CHÀO XUÂN 2021