Nộp bài

Đăng nhập hoặc Đăng ký để thực hiện một Nộp bài.

Danh sách kiểm tra chuẩn bị nộp

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài nộp có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.
  • Bài dự thi chưa được xuất bản trước đó, cũng như chưa được xuất bản trước một tạp chí khác để xem xét (hoặc giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho người biên tập).
  • Tệp gửi ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF.
  • Nếu có sẵn, URL cho các tài liệu tham khảo đã được cung cấp.
  • Văn bản có một khoảng cách; sử dụng phông chữ 12; sử dụng chữ in nghiêng, thay vì gạch chân (ngoại trừ các địa chỉ URL); và tất cả các hình minh họa, hình vẽ và bảng được đặt trong văn bản ở những điểm thích hợp, thay vì ở cuối.
  • Văn bản tuân thủ các yêu cầu về văn phong và thư mục được nêu trong Nguyên tắc tác giả.

DIỄN ĐÀN

Diễn đàn

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.