Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh hiện nay

  • Vũ Ngọc Hà
Từ khóa: Lối sống, Lối sống văn hóa, Sinh viên, Sinh viên đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Tóm tắt

Lối sống được hiểu là tổng hòa những dạng hoạt động sống ổn định của cộng đồng và các cá nhân của một dân tộc trong các thời kỳ lịch sử, theo những chuẩn giá trị xã hội nào đó . Theo đó, lối sống văn hóa được hiểu là các chuẩn giá trị xã hội mang tính văn hóa  và trở thành phổ biến trong lối sống cộng đồng. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện xây dựng lối sống văn hóa cho toàn thể các tầng lớp dân cư trong đó có xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên. Đây là một hoạt động có tầm quan trọng đối với việc hình thành nhân cách sinh viên – lực lượng có tri thức, chủ nhân  tương lai của đất nước. Việc  xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên tại Đại học công nghiệp Quảng Ninh hiện nay cũng rất được chú trọng. Tuy nhiên, hiện trạng những thành tựu và hạn chế trong xây dựng lối sống văn hóa của sinh viên ĐHCN Quảng Ninh hiện nay cho thấy  có rất nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng khiến cho hoạt động này còn chưa hiệu quả. Vì vậy, để xây dựng được lối sống văn hóa cho sinh viên ĐHCN Quảng Ninh cần nắm rõ được các nguyên nhân, từ đó đề ra và vận dụng các nhóm giải pháp phù hợp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-05-21
Chuyên mục
QUẢN LÝ GIÁO DỤC