TỔNG HỢP DUNG DỊCH KEO NANO BẠC THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KÍCH ỨNG DA TRÊN THỎ

SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES BIOLOGICAL ACTIVITY SURVEY AND IRRITATION ON RABBIT SKIN

  • Nguyễn Xuân Chương
Từ khóa: hạt nano bạc, phương pháp khử hóa học, trisodium pyrrolidone citrate, polyvinyl

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp dung dịch keo nano bạc bằng phương pháp khử hóa học với chất khử và trợ phân bố trisodium citrate (TSC) trong dung môi glycerine có sự hỗ trợ của gia nhiệt, bạc nitrat (AgNO3), chất bảo vệ polyvinylpyrrolidone (PVP, MW: 40.000 g/mol). Các thông số ảnh hưởng tới kích thước của các hạt nano bạc đã được nghiên cứu. Hình dạng, cấu trúc và sự phân bố các hạt nano bạc trong dung dịch sau khi tổng hợp được phân tích bởi phổ UV-Vis, kính hiển vi điện tử truyền qua TEM và nhiễu xạ XRD. Phổ UV-Vis cho thấy các hạt nano bạc tổng hợp được có đỉnh hấp thu cực đại từ 400 ÷ 450 nm. Hạt nano bạc được tổng hợp và điều khiển với các thông số tốt nhất cho kích thước trên ảnh TEM là 8 ± 5 nm. Khảo sát hoạt tính sinh học, dung dịch keo nano Ag có hoạt tính kháng 6 loại vi khuẩn Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Klebsiella pneumonia kết quả (>99%) và không bị kích ứng trên da.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết