TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC DẪN CHẤT 2-AROYL-5,7-DICLOROBENZOFURAN

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY TEST OF DERIVATIVES OF 2-AROYL-5,7-DICHLORO BENZOFURAN

  • Nguyễn Gia Minh
  • Kim Ngọc Sơn
Từ khóa: 2-bromoacetophenon, 2-aroyl-5,7-diclorobenzofuran, hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm

Tóm tắt

Các dẫn chất 2-aroyl-5,7-diclorobenzofuran được tổng hợp thông qua 2 giai đoạn. Tổng hợp các dẫn chất 2-
bromoacetophenon bằng phản ứng brom hóa giữa các dẫn chất acetophenon và N-bromosuccinimid (NBS) sử dụng xúc tác
acid para-toluensulfonic (PTSA). Sau đó các dẫn chất này được ngưng tụ với 3,5-dicloro-2-hydroxybenzaldehyd trong môi
trường nước thu được các dẫn chất 2-aroyl-5,7-diclorobenzofuran. Các chất tổng hợp đều được xác định độ tinh khiết bằng
kỹ thuật sắc ký lớp mỏng và nhiệt độ nóng chảy, xác định cấu trúc bằng các phương pháp phổ IR, MS, 1H-NMR và 13CNMR.
Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm cho thấy chỉ có hợp chất BC4B có khả năng kháng yếu với một số vi
khuẩn, vi nấm.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết