NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON CẢI TIẾN

STUDY OF IMPROVEMENT OF FENTON ON DYEING WASTEWATER

  • Phan Quang Huy Hoàng
Từ khóa: quang Fenton, Fenton oxalate, Fenton truyền thống, nước thải dệt nhuộm

Tóm tắt

Nghiên cứu này đã khẳng định ưu thế của phương pháp Fenton cải tiến so với Fenton truyền thống trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Đối với quá trình quang Fenton, khảo sát các thông số thích hợp với pH 4, thời gian phản ứng 60 phút, tỷ lệ H2O2/COD 1:1, tỷ lệ Fe2+/ H2O2 1:1 cho hiệu quả xử lý cao nhất với COD 81,15%, độ màu 84,78%. Đối với quá trình Fenton oxalate với pH 2, tỷ lệ H2O2/COD 2:1, Fe3+/ H2O2 2:1, Fe3+/ C2O42- cho hiệu quả xử lý độ màu 90,5%, COD 84,2% sau thời gian phản ứng là 120 phút. Nghiên cứu cho thấy rằng phương pháp Fenton cải tiến thay thế được hệ Fenton truyền thống để xử lý nước thải dệt nhuộm.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết