NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CÁC CAO CHIẾT DƯỢC LIỆU BÌM BA RĂNG (MERREMIA TRIDENTATA L., CONVOLVULACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG GÂY TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT BẰNG ALLOXAN

HYPOGLYCEMIC EFFECT OF EXTRACTS FROM MERREMIA TRIDENTATA L. CONVOLVULACEAE ON ALLOXAN-INDUCED HYPERGLYCEMIA IN MICE

  • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Nguyễn Dương Ngọc Thới
Từ khóa: Bìm ba răng, Merremia tridentata L., đái tháo đường, alloxan

Tóm tắt

Bìm ba răng (Merremia tridentata L., Convolvulaceae) là loại dược liệu quý phổ biến ở Việt Nam với nhiều tiềm năng ứng dụng trong điều trị chưa được khai thác. Trong nội dung nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá tác dụng hạ đường huyết của các cao chiết từ rễ và toàn thân trên mặt đất của Bìm ba răng trên mô hình chuột nhắt trắng gây tăng đường huyết bằng tiêm tĩnh mạch đuôi alloxan ở liều duy nhất 60 mg/kg. Kết quả cho thấy, cao thân chiết bằng nước ở liều 100 mg/kg và 50 mg/kg có tác dụng hạ đường huyết tốt nhất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết