NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO SiO2 TỪ CÁT TỈNH BÌNH THUẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA

Research of synthesizing SiO2 Nano from sand in Binh Thuan province by precipitation method

  • Đỗ Đặng Thuận
Từ khóa: Nano SiO2, Cát, Phương pháp kết tủa, Cấu trúc SiO2.

Tóm tắt

Đề tài nghiên cứu đề ra phương pháp tổng hợp nano SiO2 từ cát bằng phương pháp kết tủa. Kết quả nghiên
cứu cho thấy với nồng độ CM NaOH = 6 mol/L, nhiệt độ nung 550oC cho khối lượng cho SiO2 là tốt nhất = 71mg SiO2/1g
cát, với kích thước hạt 25-35nm, và có cấu trúc tự do. Đề tài đã mở ra một hướng ứng dụng mới cho nguồn nguyên liệu
cát khá dồi dào ở tỉnh Bình Thuận.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết