XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG QUÁ TRÌNH OXY HOÁ BẬC CAO KẾT HỢP VỚI UV

Treating textile wastewater by combination of advanced oxidation process and UV light

  • Nguyễn Trọng Anh
  • Phạm Kim Hồng
  • Nguyễn Thị Thương
Từ khóa: AOPs, H2O2/O3, H2O2/O3/UV, Nước thải dệt nhuộm.

Tóm tắt

o đặc tính có độ màu và COD rất cao nên nước thải dệt nhuộm khó xử lý bằng các phương pháp truyền
thống. Trong nghiên cứu này, quá trình oxi hóa bậc cao (O3; H2O2; H2O2/O3) kết hợp với tác nhân UV được áp dụng để
xử lý độ màu và COD của nước thải dệt nhuôm. Hiệu quả xử lý độ màu và COD được khảo sát bằng cách thay đổi các
yếu tố ảnh hưởng như pH, thời gian phản ứng, hàm lượng O3 và H2O2, tỉ lệ hàm lượng của H2O2/O3. Thực nghiệm cho
thấy quá trình oxy hóa bậc cao dùng H2O2/O3/UV cho hiệu quả xử lý độ màu và COD cao nhất so với các tác nhân khác
như O3, H2O2, H2O2/O3. Ở giá trị pH bằng 8,0, thời gian phản ứng 40 phút, tỉ lệ hàm lượng H2O2/O3 bằng 0,5 và tia UV
có cường độ bước sóng λ = 254 nm, hiệu quả xử lý độ màu và COD lần lượt là 75% (185 Pt-Co) và 83,4% (166 mg/L).
Sự kết hợp giữa quá trình oxy hóa bậc cao với tác nhân UV cho hiệu quả xử lý cao hơn do quá trình sản sinh gốc OH 
tự do cao hơn. Do đó, quá trình oxy hóa bậc cao kết hợp với UV có thể sử dụng như một phương pháp để xử lý nước thải
dệt nhuộm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03
Chuyên mục
Bài viết