XÁC ĐỊNH NGUỒN DINH DƯỠNG BỔ SUNG PHÙ HỢP CHO QUÁ TRÌNH Ủ PHÂN HỮU CƠ TỪ RÁC CÂY XANH ĐÔ THỊ

Determining suitable added nutrient source for composting from urban green-tree waste

  • Mai Cẩm Vi
Từ khóa: phân hữu cơ, rác cây xanh đô thị, bùn thải thủy sản, phân bò tươi, tỷ lệ C:N

Tóm tắt

Rác cây xanh đô thị là một trong những vấn đề đáng quan tâm trong thu gom, xử lý và tái chế rác sinh hoạt. Trong
nghiên cứu này, rác cây xanh đô thị được dùng làm nguồn nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ kết hợp với bùn thải thủy sản
hoặc phân bò tươi. Nghiên cứu cho thấy bùn thải thủy sản thích hợp làm nguồn dinh dưỡng bổ sung hơn phân bò. Để đạt tỷ
lệ khối lượng C:N đầu vào tối ưu cho quá trình ủ phân là 30:1, tỷ lệ khối lượng phối trộn của rác cây xanh đô thị và bùn thải
thủy sản tương ứng là 6:4. Sau 20 ngày ủ, nghiên cứu đã thu được phân hữu cơ có các chỉ tiêu pH, tỷ lệ C:N đều đạt chất
lượng theo Thông tư 41/2014 và Tiêu chuẩn ngành 10TCN 562-2002 của Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn. Ngoài ra,
khả năng nảy mầm của hạt (GI) lớn hơn 100% cho thấy sự biến mất của độc tố thực vật trong phân hữu cơ, có thể sử dụng
cho cây trồng và phân mang đặc tính kích thích cho hạt nảy mầm

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03
Chuyên mục
Bài viết