TỐI ƯU HÓA THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG LÊN MEN RẺ TIỀN CHỦNG Bacillus subtilis LH1 BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM PHỤC VỤ SẢN XUẤT PROBIOTIC

Optimization of low budget fermentation medium compositions Bacillus subtilis LH1 for probiotic production by using experimental design methods

  • Đoàn Thị Tuyết Lê
Từ khóa: Bacillus subtilis, tối ưu hóa, probiotic, plackett-burman, phương pháp đáp ứng bề mặt

Tóm tắt

Chất lượng và giá thành chế phẩm probiotic phụ thuộc nhiều vào giống vi sinh vật, thành phần môi trường lên
men (các nguồn cacbon, nitơ, muối khoáng…) cũng như các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình lên men như nhiệt độ, pH,
tốc độ lắc, hàm lượng oxy hòa tan. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm lựa chọn thành phần môi trường lên men rẻ tiền,
đồng thời tối ưu hàm lượng các yếu tố có ảnh hưởng trong môi trường lên men chủng Bacillus subtillis LH1. Các yếu tố trong
môi trường lên men bao gồm nguồn cacbon, nitơ, nguồn khoáng được chọn theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm, với
hàm mục tiêu là sinh khối chủng Bacillus subtilis LH1. Kết quả cho thấy thành phần môi trường lên men tối ưu cho chủng
Bacillus subtillis LH1gồm rỉ đường 10 g/l, (NH4)2SO4 15 g/l, nguồn khoáng: MgSO4 1 g/l, CaCl2 0.2 g/l, K2HPO4 2.13
g/l, NaCl 7.5 g/l thu được sinh khối cao đạt mật độ tế bào 109 cfu/ml và giảm chi phí môi trường lên men ước tính rẻ hơn 7
lần so với môi trường MRS

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03
Chuyên mục
Bài viết