CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA II LÂM ĐỒNG

Factors Affecting The Satisfaction Of Outpatients On The Quality Of Healthcare Services At Lam Dong General Hospital Ii

  • Vũ Đức Hòa
  • Nguyễn Văn Tân
  • Huỳnh Văn Hóa
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ y tế, Sự hài lòng, Bệnh nhân ngoại trú, Dân tộc thiểu số, Bệnh viện Lâm Đồng

Tóm tắt

Ngành Y tế giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội, trong đó việc nâng cao chất lượng dịch
vụ y tế và đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe hiện đang là vấn đề còn nhiều thách thức và được quan tâm đặc
biệt. Nghiên cứu nhằm xác định và đo lường các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch
vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, là cơ sở để cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng
sự hài lòng và công bằng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân vùng sâu vùng xa và người dân tộc thiểu số tại phía nam tỉnh
Lâm Đồng. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp mô tả cắt ngang trên 360 bệnh nhân gồm người Kinh và người
dân tộc thiểu số theo tỷ lệ 1:1. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng
của bệnh nhân theo mức độ giảm dần bao gồm: (1) Năng lực phục vụ, (2) Sự đáp ứng, (3) Sự cảm thông, (4) Sự tin cậy
và (5) Phương tiện hữu hình. Ngoài ra, khám phá yếu tố dân tộc và một số yếu tố nhân khẩu học cũng như đặc điểm khám
chữa bệnh khác có tác động có ý nghĩa thống kê đến mức độ đánh giá sự hài lòng của những bệnh nhân được khảo sát.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-02
Chuyên mục
Bài viết