CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG CHO VAY NGANG HÀNG CỦA SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

  • Trần Ngọc Anh, Đỗ Thị Hường, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thanh Huyền, Trần Thị Diệu Linh
Từ khóa: Cho vay ngang hàng, Khoa Tài chính Ngân hàng, P2P lending, Trường Đại học Mở Hà Nội, Ý định sử dụng

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ý định sử dụng các nền tảng cho vay ngang hàng của sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Mở Hà Nội. Nghiên cứu kiểm định giả thuyết thể hiện sự đóng góp của từng nhân tố đối với ý định sử dụng các nền tảng cho vay ngang hàng. Trên cơ sở lý thuyết được tổng hợp từ các nghiên cứu trong nước và trên thế giới, khung nghiên cứu được hình thành. Nghiên cứu sơ bộ gồm 100 sinh viên để điều chỉnh thang đo lường. Nghiên cứu chính thức được thực hiện với mẫu gồm 305 sinh viên nhằm kiểm định thang đo và giả thuyết nghiên cứu. Cụ thể, nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về ý định sử dụng các nền tảng cho vay ngang hàng; tìm ra các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến ý định sử dụng các nền tảng cho vay ngang hàng bao gồm: Tính dễ sử dụng được nhận thức, tính hữu ích được nhận thức, sự tin tưởng, tính ưa đổi mới và quan điểm về sự ủng hộ của Chính phủ. Trong đó, nhân tố Tính hữu ích được nhận thức có ảnh hưởng tới kết quả nhiều nhất. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp đối với sinh viên, Khoa và Nhà trường nhằm nâng cao ý định sử dụng các nền tảng cho vay ngang hàng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-06
Chuyên mục
Bài viết