Số. 142 (2021): Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế - Số 142