Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ LẠI TÁC ĐỘNG CỦA SẢN XUẤT ĐIỆN, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM Tải xuống tải PDF