NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP DO NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM

  • Đào Ngọc Tiến
  • Chu Thị Mai Phương
  • Phạm Hoàng Ngân
  • Lương Thị Đài Trang
  • Trần Trí Dũng
  • Lê Thị Thu Hà
Từ khóa: Doanh nghiệp do nữ làm chủ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), Xuất khẩu

Tóm tắt

Doanh nghiệp do nữ làm chủ ngày càng đóng góp vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, doanh nghiệp do nữ làm chủ lại đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình phát triển và có năng lực cạnh tranh hạn chế. Trong khi đó, các nghiên cứu về doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam còn ít về số lượng, hẹp về phạm vi và chỉ tập trung khai thác một khía cạnh riêng lẻ nên thiếu tính tổng quát. Nghiên cứu này dựa trên mô tả số liệu thống kê quy mô lớn để đưa ra bức tranh toàn cảnh về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam giai đoạn 2012-2020. Dữ liệu thống kê trực quan đã thể hiện sự hạn chế trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp do nữ làm chủ, về quy mô, doanh thu, lợi nhuận, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là căn cứ thực tiễn để xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-14