THƯƠNG MẠI VIỆT NAM NHỮNG NĂM QUA VÀ TRIỂN VỌNG 2022-2025: VƯỢT KHÓ, TÁI THIẾT VÀ PHỤC HỒI

  • Từ Thuý Anh
  • Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Từ khóa: Thương mại, Việt Nam, Triển vọng, Vượt khó, Tái thiết, Phục hồi

Tóm tắt

Bài viết chỉ ra rằng, trong giai đoạn 2016-2021, thương mại Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu đáng khích lệ và vượt khó trong đại dịch. Việt Nam duy trì tăng trưởng xuất khẩu ở mức khá, chuyển dịch cơ cấu mặt hàng và thị trường xuất nhập khẩu theo hướng tích cực, thị trường trong nước phát triển ổn định. Tuy nhiên, phát triển xuất nhập khẩu còn những hạn chế, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng xuất khẩu đạt thấp, chưa đáp ứng tốt các mục tiêu phát triển bền vững. Trong giai đoạn 2022-2025, bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, việc thực thi các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới cùng với quá trình cải cách thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức đối với phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa. Trên cơ sở phân tích những triển vọng đó, bài viết đề xuất các giải pháp ưu tiên nhằm vượt qua khó khăn, tái thiết, phục hồi và phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-14