Tác động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đến an sinh xã hội, văn hoá và lối sống của người dân tỉnh Quảng Ngãi

  • Nguyễn Thị Thanh Xuyên
  • Hoàng Hồng Hiệp
Từ khóa: An sinh xã hội, cộng đồng, lối sống, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, văn hóa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tóm tắt

Sự phát triển của công nghiệp lọc hoá dầu tại Việt Nam không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn góp phần phát triển sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội và làm thay đổi văn hoá và lối sống của người dân địa phương. Trong khi vai trò của công nghiệp lọc hoá dầu đến an ninh năng lượng và phát triển sinh kế đã được phân tích ở nhiều công trình nghiên cứu, tác động của công nghiệp lọc hoá dầu đến an sinh xã hội, văn hoá và lối sống gần như chưa được làm rõ. Sử dụng phương pháp điều tra xã hội học gồm khảo sát hộ bằng phiếu hỏi và phỏng vấn sâu; kết hợp với dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình (2004-2020), bài báo tập trung phân tích tác động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đến an sinh xã hội, văn hoá và lối sống của người dân tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hiện diện của Nhà máy lọc dầu Dung Quất góp phần đảm bảo an sinh xã hội, làm thay đổi một số khía cạnh văn hoá và lối sống của người dân. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một số vấn đề cần phải giải quyết liên quan đến an sinh xã hội, văn hoá và lối sống. Từ những kết quả này, bài báo đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực đến an sinh xã hội, văn hoá và lối sống của người dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-09