Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận ứng dụng phần mềm kế toán đám mây trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  • Đào Nhật Minh
  • Lê Văn Tân
  • Phạm Thị Lai
  • Trần Xuân Quân
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần mềm kế toán đám mây, ý định sử dụng, chấp nhận ứng dụng

Tóm tắt

Khảo sát 188 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, và Đồng Nai, nghiên cứu này sử dụng mô hình SEM để kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận ứng dụng phần mềm kế toán (PMKT) đám mây trong các DNNVV. Kết quả kiểm định cho thấy, “nhận thức về tính hữu ích” và “nhận thức về tính dễ sử dụng” có tác động đến “ý định sử dụng PMKT đám mây”. Từ đó, “ý định sử dụng PMKT đám mây” sẽ tác động đến “việc chấp nhận ứng dụng PMKT đám mây” tại doanh nghiệp. “Ảnh hưởng xã hội” và “các điều kiện thúc đẩy” cũng có tác động đến “việc chấp nhận ứng dụng PMKT đám mây” tại doanh nghiệp. Ngoài ra, giá phí cũng là một vấn đề cần lưu tâm trong việc chấp nhận PMKT đám mây tại các DNNVV.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-09