Một số đặc điểm ngôn ngữ văn hoá thổ ngữ Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh

  • Huyền Nguyễn Thu
Từ khóa: từ địa phương, phương ngữ, thổ ngữ Ngọc Vừng

Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu về một số đặc điểm ngôn ngữ, văn hoá của từ địa
phương thổ ngữ Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh. Về đặc điểm ngôn ngữ, từ địa phương
Ngọc Vừng thuộc nhiều từ loại khác nhau. Trong đó, từ loại danh từ chiếm số lượng lớn hơn
các từ loại khác, thể hiện sự phong phú các biến thể về sản vật, hiện tượng,… của địa phương.
Xét về mặt nguồn gốc, từ địa phương Ngọc Vừng có nguồn gốc thuần Việt chiếm tỉ lệ lớn.
Thông qua từ địa phương, đặc điểm văn hóa nông nghiệp và văn hoá biển được khắc hoạ rõ
nét. Trong đó, văn hoá nông nghiệp được phản ánh đa dạng hơn văn hoá biển thông qua các
trường từ vựng ngữ nghĩa của từ địa phương Ngọc Vừng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-14
Chuyên mục
Bài viết