Nhận diện bản sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hội Chol Chnam Thmay ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

  • Dũng Trần
Từ khóa: Giá trị, đặc trưng, lễ hội, Khmer, tỉnh Bình Phước

Tóm tắt

Khmer là tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer, cư trú lâu đời ở Đồng
bằng Sông Cửu Long, các tỉnh Đông Nam Bộ, và Thành phố Hồ Chí Minh. Như người Khmer ở
các vùng khác, văn hóa truyền thống của cộng đồng Khmer ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
rất phong phú, đa dạng và có nhiều giá trị đặc sắc. Trong đó, Chol Chnam Thmay là lễ hội
truyền thống bao chứa nhiều yếu tố tiêu biểu, phản ánh nhiều nét đặc sắc nhất của văn hóa
tộc người từ các phong tục tập quán, tín ngưỡng đến văn hóa nghệ thuật, các mối quan hệ
cộng đồng người… Bài viết phân tích các đặc trưng của lễ hội Chol Chnam Thmay của người
Khmer ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, qua đó đề xuất một số một số gợi ý nhằm bảo tồn
và phát huy bản sắc văn hóa của tộc người này tại địa phương trong bối cảnh hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-14
Chuyên mục
Bài viết