Một số đặc điểm của người Chăm ở Việt Nam hiện nay qua kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

  • Anh Trần Thị Phương
Từ khóa: Người Chăm, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo

Tóm tắt

Nghiên cứu về người Chăm ở Việt Nam là một trong những chủ đề được quan
tâm trong nhiều năm qua. Bài viết này, qua phân tích các dữ liệu khảo sát từ hai cuộc điều tra
quy mô do Tổng cục thống kê thực hiện năm 2019, nhằm cung cấp những thông tin bao quát,
khách quan và cập nhật về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người Chăm ở Việt Nam hiện
nay. Các thông tin của bài viết chủ yếu tập trung vào một số vấn đề của người Chăm: Nhà ở,
hôn nhân, học vấn, đời sống kinh tế, lao động- việc làm, chăm sóc sức khỏe và việc giữ gìn
truyền thống văn hóa và tôn giáo. Các dữ liệu phân tích cho thấy cộng đồng này có sự phát
triển khá đáng kể so với mặt bằng chung của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam trên nhiều chỉ
báo. Đồng thời, với tỷ lệ theo tôn giáo cao, đây là yếu tố chi phối mạnh mẽ đến đời sống kinh
tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-14
Chuyên mục
Bài viết