Khai dân trí – từ tư tưởng đến thực tiễn phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX

  • Minh Ngô Văn
Từ khóa: Khai dân trí; phong trào Duy Tân; trường tân học; Phan Châu Trinh; Trần Quý Cáp; Huỳnh Thúc Kháng.

Tóm tắt

Khai dân trí là một trong ba nội dung, và là nội dung quan trọng được đề cập
đầu tiên trong chủ thuyết của các nhà Duy Tân Quảng Nam đầu thế kỷ XX và nó đã được triển
khai trong thực tiễn. Vì vậy, bài viết này không chỉ tập trung trình bày chủ trương khai dân trí
của bộ ba Duy Tân xứ Quảng (Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng) về mặt chủ
thuyết mà còn khảo sát một số trường tân học trong công cuộc Duy Tân ở các làng xã Quảng
Nam lúc bấy giờ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-14
Chuyên mục
Bài viết