Một số giải pháp bảo vệ và phát triển di sản tư tưởng của V. I. Lênin trong tình hình mới

  • Bình Nguyễn Quang
  • Kiên Đặng Trung
Từ khóa: Bảo vệ; giải pháp; phát triển; tư tưởng; V. I. Lênin.

Tóm tắt

Bài viết tập trung làm rõ bản chất khoa học, cách mạng trong di sản tư tưởng,
những đóng góp to lớn của V. I. Lênin đối với sự phát triển của nhân loại. Chủ nghĩa Lênin là
sự tiếp tục và phát triển chủ nghĩa Mác, làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác lên một bước
lý luận mới. Trên cơ sở khái quát sự vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển những di sản tư
tưởng lý luận của V. I. Lênin và đánh giá tổng quan những thành tựu sau gần 35 năm đổi mới
đất nước, tác giả xác định một số giải pháp nhằm tiếp tục bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Lênin
trong tình hình mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-14
Chuyên mục
Bài viết