Nguồn nhân lực và giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  • Nguyễn Dương Hùng
Từ khóa: giai cấp, giai cấp công nhân Việt Nam, nguồn lực, cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu Con người số 3(114) 2021

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-31
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU