Công tác xã hội trong bệnh viện: Phác thảo từ nghiên cứu thực tiễn tại Hà Nội

  • Đoàn Kim Thắng
Từ khóa: tiếp cận quyền, lí thuyết xã hội học, công tác xã hội, vai trò công tác xã hội trong bệnh viện

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu Con người số 3(114) 2021

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-31
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU