Quay trở lại chi tiết bài viết Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nghề nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019: Vài nhận diện qua phân tích số liệu thứ cấp Tải xuống tải PDF