Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nghề nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019: Vài nhận diện qua phân tích số liệu thứ cấp

  • Trần Việt Long
  • Tô Thị Hồng
  • Phạm Ngọc Tân
Từ khóa: cơ cấu lao động nghề nghiệp, cấu trúc xã hội nghề nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động nghề nghiệp

Tóm tắt

Bài Nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu Con người số 6(111) 2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-10
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU